Ulanyjylaryň programma barada diýýän zatlary?

Biz Oxford Global Languages (OGL) başlangyjynyň çäginde janly sözlükleri düzmek we giňeltmek üçin ýerli dil köpçülikleri bilen ýakyndan işleşýäris. Biziň ulanyjylar babatdaky maksadymyz olaryň öz dilleri üçin resurslary goldaýandyklaryny we kämilleşdirýändiklerini duýmaklaryny gazanmak.


Biziň dillerimiziň köpüsi ýerli dil janköýerleri tarapyndan goldanylýar. Ol adamlaryň öz dilini ösdürmäge we goldamaga uly höwesi bolýar. Käbir OGL websaýtlarymyz hyzmat edýän köpçülikleri bilen baglanyşykly işlerimizi alyp barmak üçin dil janköýerleri hem-de Oxford Dictionaries bilen işleşýän ýerli dil menejerleri tarapyndan hem dolandyrylýar.

Demirgazyk soto dili üçin taslamanyň ähmiýeti barada gürrüň berýän Demirgazyk soto diliniň janköýeri Wiktor Mojela tomaşa ediň.

Doktor Khumalo biziň zulu janly sözlügimiziň dil janköýeri. Onuň OGL taslamasy barada pikirlerini, şeýle hem taslamanyň zulu diline ýetirýän täsiri barada şu ýerde has giňişleýin öwrenip bilersiňiz: